Công Cụ Biểu Đồ Tuần Tự

 • Nhiều khung để tạo biểu đồ tuần tự minh họa cách các tác nhân tương tác với các đối tượng trong một hệ thống
 • Giao diện kéo và thả đơn giản để trực quan hpas cách các hệ thống tương tác với nhau
 • Họp trực tuyến & theo dõi chuột trực tiếp để cộng tác trong thời gian thực với người khác

Các Mẫu Biểu Đồ Tuần Tự

Biểu Đồ Tuần Tự Hệ Thống ATM
Xác Thực Người Dùng Facebook - Ví Dụ Trình Tự
Phân Đoạn Kết Hợp Thay Thế - Ví Dụ Trình Tự

Biểu Đồ Tuần Tự Là Gì?

Biểu đồ tuần tự là một loại sơ đồ UML đại diện cho cách thức và thứ tự các đối tượng trong một hệ thống tương tác với nhau.

Biểu đồ tuần tự được sử dụng để thiết kế, ghi lại và xác nhận kiến trúc, giao diện và logic của các hệ thống bằng cách mô tả chuỗi các hành động cần được thực hiện để hoàn thành một nhiệm vụ.

Làm Thế Nào Để Tạo Được Một Biểu Đồ Tuần Tự?

 1. Công cụ lập biểu đồ tuần tự của Creately cho phép bạn tạo biểu đồ tuần tự chi tiết. Nó đi kèm với các ký hiệu sơ đồ trình tự và chức năng kéo và thả dễ dàng để hình dung các đường đời đối tượng, các tác nhân và cách chúng tương tác với nhau.
 2. Khi tạo biểu đồ tuần tự, bước đầu tiên là xác định tất cả các đối tượng sẽ tham gia vào hệ thống.
 3. Trong biểu đồ tuần tự, các tác nhân được thể hiện bằng hình que và các đối tượng được thể hiện bằng hình chữ nhật.
 4. Tạo đường đời đối tượng để thể hiện cho sự tồn tại của một đối tượng hoặc tác nhân theo thời gian. Đường đời đối tượng di chuyển xuống có nghĩa là nhiều thời gian hơn đang trôi qua.
 5. Bây giờ hãy bắt đầu trực quan hoá các tương tác mà tác nhân có với đối tượng. Điều này liên quan đến việc suy nghĩ về tất cả các bước mà một tác nhân phải hoàn thành cho một nhiệm vụ nhất định.
 6. Thông điệp là các ký hiệu thể hiện thông tin được gửi giữa các đối tượng.
 7. Biểu đồ tuần tự hiển thị thứ tự tương tác trong một hệ thống bằng cách di chuyển xuống đường đời đối tượng với mỗi thông điệp.
 8. Một khi bạn liệt kê tất cả các đối tượng, tác nhân, đường đời đối tượng và thông điệp, bạn sẽ có được một bản trình bày trực quan hoàn chỉnh về cách thức hoạt động của một hệ thống.

Các Bài Viết Về Biểu Đồ Tuần Tự